Europos judėjimas Lietuvoje

tai tarptautinė organizacija atvira visiems politiniams, ekonominiams ir sociokultūriniams klausimams pilietinėje visuomenėje. Jos tikslas – sukurti vieningesnę ir glaudesnę Europą puoselėjant taikos, demokratijos, laisvės, solidarumo ir pagarbos pamatus.

APIE

ASOCIACIJĄ

Vykdomi projektai

Atrask kultūros ir gamtos paveldo objektus

Asociacija Europos judėjimas Lietuvoje vykdo projektą „Atrask kultūros ir gamtos paveldo objektus“ (Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-02-0017). Projektas parengtas pagal veiksmų programos priemonę 05.4.1-LVPA-K-808 Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara

Plačiau apie projektą

Asociacija Europos judėjimas Lietuvoje vykdo projektą „Atrask kultūros ir gamtos paveldo objektus“ (Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-02-0017). Projektas parengtas pagal veiksmų programos priemonę 05.4.1-LVPA-K-808 Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatoma padidinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose, žinomumą pristatant juos sukurtose e.rinkodaros priemonėse. Tikimasi, kad projekto metu padidintas šių objektų lankomumas bei žinomumas sudarys sąlygas šių rodiklių lygio augimui po projekto įgyvendinimo.

Lietuvos Turizmo departamento duomenimis ir pagal Lietuvos apgyvendinimo įstaigų statistiką, 2017 m. 1 pusmetį atvykusių turistų iš užsienio skaičiuojama 6.1 proc. daugiau nei 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu. Augimo tendencijos ryškios ir turizmo sektoriuje. Skatinant kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių LR turizmo plėtros 2014-2020 metų programoje nurodytuose prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose, žinomumą ir lankomumą, siekiama sukurti dažniausiai naudojamas e.rinkodaros priemones, kuriose kultūros ir gamtos paveldo objektai bus pristatyti kartu su įdomia ir naudinga informacija. Projekto tinklapio viešinimui bus aktyviai naudojami socialiniai tinklai (facebook, instagram, twitter, youtube), blog’as, naujienlaiškiai, google ads reklama, videofilmai, nuotraukos ir straipsniai. Projekte bus sukurtos darnų turizmą skatinančios priemonės- QR kodai informuos apie tai, kurie iš objektų yra kulūtinio paveldo dalis, atstatyti vietos bendruomenių iniciatyva ar lėšomis. Tokie įrašai prie kiekvieno iš viešinamų objektų bus skelbiami socialiniuose tinkluose skelbiamjuose įrašuose bei blog’e.

Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose prioritetas teikiamas turizmo plėtrai, yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir Lietuvos kurortai. Viešinant kultūros ir gamtos paveldo objektus kartu su aktualia informacija, siekiama patraukti turistų dėmesį bei skatinti juos grįžti dar kartą minėtų objektų lankymui. Projekto tikslas. Pristatyti kultūros ir gamtos paveldo objektus, esančius prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose, įtraukiant juos į turistams naudingos informacijos pateikimo e.rinkodaros priemones, tokias kaip internetinis puslapis. Projektas tiesiogiai prisideda prie 2014-2020 metų Nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ 1 tikslo „Stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę“ 1.1. uždavinio „išsaugoti ir aktualizuoti kultūros paveldą, pritaikyti jį visuomenės ugdymo, jos kultūrinės tapatybės stiprinimo, socialiniams poreikiams ir verslo plėtrai“ 1.3. priemonės „kurti ir plėtoti kultūros kelių, apimančių reikšmingiausius Lietuvos paveldo objektus, rinkodarą“ įgyvendinimo.

Senjorų įsitraukimas į demokratinius viešojo valdymo procesus

Asociacija Europos judėjimas Lietuvoje vykdo projektą „Senjorų įsitraukimas į demokratinius viešojo valdymo procesus“ (Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0013). Projektas parengtas pagal veiksmų programos priemonę 10.1.2-ESFA-K-917 Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos

Plačiau apie projektą

Asociacija Europos judėjimas Lietuvoje vykdo projektą „Senjorų įsitraukimas į demokratinius viešojo valdymo procesus“ (Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0013). Projektas parengtas pagal veiksmų programos priemonę 10.1.2-ESFA-K-917 Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos

Gyventojų senėjimo problema Lietuvoje yra viena iš opiausių. Remiantis Europos Sąjungos statistikos tarnybos duomenimis, Lietuvai ir toliau numatomas spartus gyventojų senėjimas. Prognozuojama, kad 2060 m. beveik 37 procentai Lietuvos gyventojų bus pagyvenę žmonės (Lietuvos statistikos departamentas, 2011). Projekto metu bus parengti pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimų skirti iššūkiams, su kuriais susiduria su vyresnio amžiaus asmenys, spręsti. Planuojamas įgyvendinti projektas tiesiogiai prisideda prie 2014-2020 Nacionalinės pažangos strategijos 2 prioriteto „Veikli ir solidari visuomenė“ tikslo „Gerinti gyvenimo kokybę, stiprinti socialinę sanglaudą ir užtikrinti visiems lygias galimybes“ 2.1. Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį uždavinio 2.1.4. Didinti viešųjų paslaugų prieinamumą. Taip pat prie 5 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Siekti visuomenės poreikius atitinkančių ir į šalies pažangą orientuotų viešojo valdymo rezultatų tikslo uždavinio 5.2.2. Sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti viešojo valdymo procesuose.

Projekto metu bus parengti 6 pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimų skirti aukščiau įvardintoms problemoms spręsti.

Planuojamas įgyvendinti projektas prisidės prie vyresnio amžiaus asmenų situacijos Lietuvoje gerinimo.

Norite su mumis

Susisiekti?