Apie

asociaciją

Vieninga įvairovė

Europos judėjimas (angl. European Movement), tai tarptautinė organizacija atvira visiems politiniams, ekonominiams ir socialkultūriniams klausimams pilietinėje visuomenėje. Jos tikslas – sukurti vieningesnę ir glaudesnę Europą puoselėjant taikos, demokratijos, laisvės, solidarumo ir pagarbos pamatus.

Europa kiekvienam

Europos Judėjimas Lietuvoje, skirtingai nuo kitų Europos integraciją propaguojančių organizacijų, orientuojasi į skirtingus interesus ir pažiūras turinčias žmonių grupes, ypatingą dėmesį skiria kiekvieno piliečio poreikiams, orientuojasi į visą visuomenę nepriklausomai nuo amžiaus, veiklos sferos ar socialinio statuso: studentus, žemdirbius, tarnautojus, verslininkus, visuomenines organizacijas, politines partijas, profesines sąjungas.

Mūsų tikslas ir istorija

Europos Judėjimo Lietuvoje tikslas – objektyvios informacijos skleidimu visiems asmenims suteikti galimybę apsispręsti dėl savo ateities Europoje.

Asociacija “Europos Judėjimas Lietuvoje” įsikūrė 1997 m. liepos mėnesį, o 1998 m. tapo tarptautinio Europos Judėjimo nariu. Tačiau Europos Judėjimo Lietuvoje pradžia ir jo tarptautinė veikla sietina su 1948 m. išeivijoje susikūrusiu Europos Judėjimo Lietuvių Komitetu. Ilgametis Europos Judėjimo Lietuvos komiteto Generalinis sekretorius Adolfas Venskus 1974 m. buvo išrinktas į tarptautinio Europos Judėjimo Vykdomąjį komitetą, kuriame atstovavo pavergtas tautas, siekiančias išsilaisvinimo. Nuo pat 1948 m. Europos Judėjimo Lietuvių Komitetas, sudarytas iš įvairių politinių srovių, okupacijos metais Vakarų Europos šalyse nuolat kėlė Lietuvos teisę į nepriklausomybę. Tai pabrėžtinas indėlis į Lietuvos išlaisvinimą.

Mes jungiam

Europos Judėjimas Lietuvoje jungia žmones, kuriems yra artima vieningos Europos idėja ir kurie Lietuvos ateitį mato laisvų ir stabilių Europos valstybių šeimoje. Lietuvoje įsikūręs Europos Judėjimas savo ruožtu siekia galutinio Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo Europos tautų šeimoje. Europos Judėjimo vertybės yra laisvė, žmogaus teisės, demokratija, vienybė ir taika. Gilesnis žmogaus orumo supratimas rodo civilizacijos brandumą, todėl žmogiškosios bei moralinės vertybės turi lydėti ir Europos integracijos procesus. Pirminėms bendroms vertybėms teikiamas dėmesys padės sukurti glaudesnę politinę sąjungą, skatins gilesnę socialinę ir ekonominę integraciją.
Pats Europos judėjimo pavadinimas atskleidžia asociacijos paskirtį – nesustoti vietoje ir kelti visą visuomenę bendros ateities kūrimui.

Asociacijos finansinė atskaitomybė